REGULAMIN POBYTU w FUSY MIĘTUSY B&B

Dyrekcja FUSY MIĘTUSY B&B wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.
Z przyjemnością informujemy, iż opiekunem i doradcą naszych Gości jest recepcja FUSY MIĘTUSY B&B.

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU
1.  Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie FUSY MIĘTUSY B&B i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie KARTY GOŚCIA, jak również poprzez dokonanie rezerwacji / wpłatę zaliczki za pobyt w FUSY MIĘTUSY B&B. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2.  Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie FUSY MIĘTUSY B&B.
3.  Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji FUSY MIĘTUSY B&B, w każdym pokoju hostelowym, a także na stronie internetowej FUSY MIĘTUSY B&B – fusymietusy.pl
§ 2 DOBA HOTELOWA
1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
3. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hostelowy powinien zgłosić w Recepcji  do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
5. FUSY MIĘTUSY B&B uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
6. FUSY MIĘTUSY B&B zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w FUSY MIĘTUSY B&B w przypadku Gości nieprzestrzegających obowiązującego regulaminu oraz  w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
§ 3 REZERWACJA I MELDUNEK
1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
2.  Gość hostelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
3.  Osoby niezameldowane w FUSY MIĘTUSY B&B mogą gościnnie przebywać w pokoju hostelowym od godziny 7:00 do godziny 21:00. Przybywanie osób niezameldowanych po godzinie 21.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny dostawki z cennika obowiązującego w FUSY MIĘTUSY B&B.
4.  FUSY MIĘTUSY B&B może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hostelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników hostelu lub innych osobach przebywających w Hostelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Hostelu.
5.  Hostel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
6.  Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w  wysokości 30% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.
7.  Rezerwacji można dokonać telefonicznie, e-mailowo na adres: rezerwacja@fusymietusy.pl, osobiście w siedzibie FUSY MIĘTUSY B&B, 80-827 Gdańsk; ul GROBLA IV 2, bądź korzystając z modułu rezerwacji na stronie internetowej – rezerwacja by zostać uznaną za skuteczną musi być potwierdzona.
8.  Rezerwacje w FUSY MIĘTUSY B&B zachowują ważność do godz. 20.00 planowanego dnia przyjazdu, o ile Gość nie poinformował wcześniej o zmianie godziny przyjazdu.
9.  W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania pobytu, FUSY MIĘTUSY B&B nie zwraca opłaty za daną dobę hostelową oraz nie zwraca opłaty za cały zarezerwowany wcześniej pobyt .
§ 4 USŁUGI
1.  FUSY MIĘTUSY B&B świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
2.  W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi personelowi reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
3.  FUSY MIĘTUSY B&B ma obowiązek zapewnić Gościom:
– warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
– bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
– profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w FUSY MIĘTUSY B&B,
– sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
4.  Dodatkowo na życzenie Gościa, FUSY MIĘTUSY B&B świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
– udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
– budzenie o wyznaczonej godzinie,
– przechowanie bagażu Gościa,
– zamawianie taksówki.
§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
1.  Gość ma prawo do korzystania ze świadczeń oferowanych przez FUSY MIĘTUSY B&B zgodnie z ofertą.
2.  Gość ma prawo do zgłoszenia w recepcji FUSY MIĘTUSY B&B wszelkich uwag i sugestii dotyczących pobytu, a także do otrzymania koniecznej pomocy i opieki.
3.  Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godziną 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11.00 program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę według obwiązującego cennika hostelowego.
4.  Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie FUSY MIĘTUSY B&B pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
5.  Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się używania w pokojach hostelowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju (nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych).
6.  Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi na klucz.
7.  Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych FUSY MIĘTUSY B&B, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. FUSY MIĘTUSY B&B zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
8.  W przypadku zgubienia klucza bądź breloka Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 40 zł.
9.  Gość jest zobowiązany do zgłaszania w recepcji wszystkich odwiedzających go w obiekcie osób nie będących Gośćmi FUSY MIĘTUSY B&B. Osoby odwiedzające natomiast powinny zostawić w recepcji hostelu dowód poświadczający tożsamość i opuścić obiekt przed 21.00.
10.  Gość zobowiązany jest zgłosić się w recepcji obiektu w dniu zakończenia pobytu w celu dopełnienia formalności wymeldowania (tj. uregulowanie należności, odebranie pokoju i zwrot klucza od pokoju).
11.  FUSY MIĘTUSY B&B przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do FUSY MIĘTUSY B&B w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ FUSY MIĘTUSY B&B
1.  Odpowiedzialność FUSY MIĘTUSY B&B z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hostelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność FUSY MIĘTUSY B&B podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu. FUSY MIĘTUSY B&B ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość stosunku do wielkości lub standardu hostelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
2.  Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Hostelowym czy poza terenem Hostelu.
§ 7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
1.  Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hostelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
2.  W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hostel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te zostaną przekazane na cele dobroczynne. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.
§ 8 CISZA NOCNA
W FUSY MIĘTUSY B&B obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hostelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hostel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
§ 9 REKLAMACJE
1.  Uwagi i reklamacje związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz innymi usługami świadczonymi przez hostel należy zgłaszać możliwie bezpośrednio po stwierdzeniu podstaw do ich zgłoszenia na recepcje hostelu, która jest zobowiązana do zbadania zasadności złożonej reklamacji.
2.  Ewentualne reklamacje nie mogą mieć wpływu na termin pobytu i wysokość płatności.
3.  Reklamacje będą rozpatrywane i rozwiązywane indywidualnie, o sposobie załatwienia sprawy Gość składający reklamację zostanie poinformowany.
4.  Roszczenia wobec FUSY MIĘTUSY B&B przedawniają się po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia pobytu.
§ 10 POSTANOWIENIA DODATKOWE
1.  Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez hostel FUSY MIĘTUSY B&B ul. Grobla IV 2; 80-827 Gdańsk należący do Foto „Wieża Jacek” Maria Plebańczyk-Wyrostek ul. Pańska 1 ; 80-845 Gdańsk ; NIP: 583-201-42-74, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w FUSY MIĘTUSY B&B, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez FUSY MIĘTUSY B&B. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
2.  Na terenie całego obiektu FUSY MIĘTUSY B&B i jego bezpośrednim otoczeniu OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA TYTONIU poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. Wysokość kary za palenie tytoniu w pokojach wynosi 500 pln.
3.  W pokojach hostelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
4.  Hostel nie akceptuje zwierząt.
5.  Zakazuje się prowadzenia na terenie FUSY MIĘTUSY B&B akwizycji i sprzedaży obnośnej.
6.  Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hostelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów i innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości FUSY MIĘTUSY B&B.
7.  Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hostelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszając ich funkcjonalności i bezpieczeństwa z korzystania.

ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO POBYTU

Menu